Baner KALKULATOR

 

Strona główna
Kalkulator podręczny
Cena licencji

    

  Opracowany przez firmę BDMB-Systemy Informatyczne program KALKULATOR BDMB znajduje zastosowanie jako:

F5

Windykacja i rozliczanie wykazu należności na
podstawie wykazu wpłat.

-
F5F
 • Rozliczanie wykazu należności wykazem wpłat,

 • Sporządzanie harmonogramu spłaty zadłużenia
   w ratach,

 • Sporządzanie upomnień dla należności publiczno-
  prawnych,  UPOMNIENIE

 • WEZWANIA DO ZAPŁATY dla zaległości cywilno-
  prawnych,

 • NOTY ODSETKOWE dla zaległości cywilno-
  prawnych
  ,

 • Nowe TYTUŁY WYKONAWCZE TW-1  stosowane w egzekucji
   należności pieniężnych o charakterze publiczno-
  prawnym,

 •  Sporządzanie zbiorczych zestawień danych 
   dla rozliczeń oddzielnych wykazów należnośc

 • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - Rozliczanie wykazu
  należności na podstawie wykazu wpłat. Kwoty
   należności jak i kwoty wpłat są automatycznie
  rozdzielane na części przypadające odpowiednio
  dla: BP,OWW i OWD.

 • NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA -
  Rozliczanie należności z tytułu nienależnie
   pobranych świadczeń,

F7             Waloryzacja kwot.

F7F


Waloryzacja kwot na podstawie
 miesięcznych  wskaźników
cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS.

F8 Kalkulator odsetek dla pojedynczych zaległości
 i kredytów.
F8F

 * Odsetki ustawowe
 * Odsetki podatkowe
 * Odsetki kredytu lombardowego
 * Odsetki redyskonta weksli
 * Odsetki umowne
 --------------------------
 ! Uwzględnia okresy zawieszenia w naliczaniu
    odsetek
F9 Rozliczanie spłat na raty w gospodarce
nieruchomościami:
F9F
 • BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - rozliczanie wykazu należności z tytułu udzielonego kredytu na podstawie wykazu wpłat. Obliczane są odsetki z tytułu udzielenia kredytu wg stopy redyskonta weksli i odsetki za opóźnienie w spłacie rat należności.

 • OPŁATA ADIACENCKA - rozliczanie należności z tytułu opłaty adiacenckiej której wniesienie zostało rozłożone na raty

 • rozliczania należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość którego zapłata została rozłożona na raty,

Zasady pobierania programu BDMB-ODS
       Program dostarczany jest w postaci pliku wykonywalnego (~4 Mb) o identyfikatorze 
BDMBODS.exe  i może zostać uruchomiony bezpośrednio po pobraniu ze strony www.bdmb.pl/download  i zapisaniu na dysk stały lub nośnik typu PenDrive.
Użytkownik po pobraniu programu automatycznie uzyskuje licencję na używanie programu w wersji demonstracyjnej. więcej...        
                                                                                                                          
                                                                                  

                                Przejdź do strony pobierania programu BDMB-ODS
     

  

  Kalkulator odsetek i rozliczania należności umożliwia błyskawiczne rozliczanie należności rozdzielając wpłaty na należności główne i odsetki. Należności podlegające rozliczaniu wprowadzane są do "Tabeli należności", natomiast dokonane wpłaty do "Tabeli wpłat". Razem te dane tworzą dokument, który może zostać zapamiętany na dowolnym  nośniku  i ponownie pobrany w celu dokonania edycji i obliczeń. Na podstawie dokumentów zgromadzonych w danym folderze program może sporządzać zbiorcze zestawienia stanów rozliczeń należności. 

   

Okno kalkulatora rozliczania należności. Przykład dokumentu "Kowalski Jan"

 

 • ustawowe,
 • podatkowe,
 • redyskonta weksli,
 • kredytu lombardowego,
 • umowne.

Rozdzielanie wpłat na należności główne i odsetki może się odbywać wg następujących sposobów:

 • Rozdzielanie proporcjonalne-pojedynczo. Kwota wpłaty jest rozdzielana proporcjonalnie  pomiędzy należność główną i odsetki zgodnie z  przepisami III Działu ustawy  Ordynacja podatkowa (należności publiczno-prawne).

 • Rozdzielanie w pierwszej kolejności na odsetki należne a w drugiej kolejności na należności główne (należności cywilno-prawne).

 • Pokrywanie tylko należności głównych.


   Należności podlegające rozliczaniu wprowadzane są do "Tabeli należności" z uwzględnieniem terminu zapłaty i księgowania należności, natomiast dokonane wpłaty do "Tabeli wpłat" z uwzględnieniem daty dokonania wpłaty i daty jej ujęcia w ewidencji księgowej . Dane te razem tworzą dokument który może zostać zapamiętany na dowolnym  nośniku  i ponownie pobrany w celu dokonania edycji i obliczeń. Dokument może również zawierać takie załączniki jak:

 • dane adresowe dłużnika,

 • upomnienie/wezwanie do zapłaty,

 • harmonogram spłaty  zadłużenia w ratach,

 • tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych o charakterze publiczno-prawnym.

   W ujęciu księgowym tabela należności zawiera przypisy i odpisy należności, natomiast tabela wpłat zawiera wpłaty i zwroty.

 

 

 

   Wyniki rozliczeń przedstawiane są w formie zestawień:

 • Karta ogólna rozliczeń dla dokumentu. Zestawienie należności i wpłat dokumentu.

 • Karta szczegółowych rozliczeń należności. Rozliczenie każdej należności poszczególnymi wpłatami,

 • Karta szczegółowych rozliczeń wpłat. Rozdzielenie każdej wpłaty na poszczególne należności.