Strona główna
Kalkulator podręczny
Cena licencji

Opracowany przez firmę BDMB-Systemy Informatyczne
program BDMB-ODS znajduje zastosowanie jako kalkulator odsetek oraz  umożliwia błyskawiczne rozliczanie należności rozdzielając wpłaty na należności główne i odsetki. Należności podlegające rozliczaniu wprowadzane są do "Tabeli należności", natomiast dokonane wpłaty do "Tabeli wpłat". Razem te dane tworzą dokument, który może zostać zapamiętany na dowolnym  nośniku  i ponownie pobrany w celu dokonania edycji i obliczeń. Na podstawie dokumentów zgromadzonych w danym folderze program może sporządzać zbiorcze zestawienia stanów rozliczeń należności. 

Okno główne programu. Przykład dokumentu "Kowalski Jan"

 

Program dostarczany jest w postaci pliku wykonywalnego (3.5 Mb) o identyfikatorze  BDMB_ODS.exe  i może zostać uruchomiony bezpośrednio po pobraniu ze strony www.bdmb.pl/download  i zapisaniu na dysk stały lub nośnik typu PenDrive. Użytkownik po pobraniu programu automatycznie uzyskuje licencję na używanie programu w wersji demonstracyjnej. więcej...

                                                Przejdź do pobierania programu BDMB-ODS

 

 

       KALKULATOR UNIWERSALNY

 • Kalkulator do naliczania odsetek dla pojedynczych zaległości i wykazów zaległości publiczno-prawnych lub cywilno-prawnych.

 • Rozliczanie wykazu należności wykazem wpłat,

 • Sporządzanie harmonogramu spłaty zadłużenia w ratach,

 • Sporządzanie upomnień dla należności publiczno-prawnych,

 • WEZWANIA DO ZAPŁATY dla zaległości cywilno-prawnych,

 • NOTY ODSETKOWE dla zaległości cywilno-prawnych,

 • TYTUŁY WYKONAWCZE stosowane w egzekucji należności pieniężnych o charakterze publiczno-prawnym,

 •  Sporządzanie zbiorczych zestawień danych  dla rozliczeń oddzielnych wykazów należności.

KALKULATOR dla OPS

 • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - Rozliczanie wykazu należności na podstawie wykazu wpłat. Kwoty należności jak i kwoty wpłat są automatycznie rozdzielane na części przypadające odpowiednio dla: BP,OWW i OWD.

 • NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA -Rozliczanie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

KALKULATOR dla GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 • BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - rozliczanie wykazu należności z tytułu udzielonego kredytu na podstawie wykazu wpłat. Obliczane są odsetki z tytułu udzielenia kredytu wg stopy redyskonta weksli i odsetki za opóźnienie w spłacie rat należności.

 • OPŁATA ADIACENCKA - rozliczanie należności z tytułu opłaty adiacenckiej której wniesienie zostało rozłożone na raty

 • rozliczania należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość którego zapłata została rozłożona na raty,

 

 

 • ustawowe,
 • podatkowe,
 • redyskonta weksli,
 • kredytu lombardowego,
 • umowne.

Rozdzielanie wpłat na należności główne i odsetki może się odbywać wg następujących sposobów:

 • Rozdzielanie proporcjonalne-pojedynczo. Kwota wpłaty jest rozdzielana proporcjonalnie  pomiędzy należność główną i odsetki zgodnie z  przepisami III Działu ustawy  Ordynacja podatkowa (należności publiczno-prawne).

 • Rozdzielanie w pierwszej kolejności na odsetki należne a w drugiej kolejności na należności główne (należności cywilno-prawne).

 • Pokrywanie tylko należności głównych.


   Należności podlegające rozliczaniu wprowadzane są do "Tabeli należności" z uwzględnieniem terminu zapłaty i księgowania należności, natomiast dokonane wpłaty do "Tabeli wpłat" z uwzględnieniem daty dokonania wpłaty i daty jej ujęcia w ewidencji księgowej . Dane te razem tworzą dokument który może zostać zapamiętany na dowolnym  nośniku  i ponownie pobrany w celu dokonania edycji i obliczeń. Dokument może również zawierać takie załączniki jak:

 • dane adresowe dłużnika,

 • upomnienie/wezwanie do zapłaty,

 • harmonogram spłaty  zadłużenia w ratach,

 • tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych o charakterze publiczno-prawnym.

   W ujęciu księgowym tabela należności zawiera przypisy i odpisy należności, natomiast tabela wpłat zawiera wpłaty i zwroty.

 

 

 

   Wyniki rozliczeń przedstawiane są w formie zestawień:

 • Karta ogólna rozliczeń dla dokumentu. Zestawienie należności i wpłat dokumentu.

 • Karta szczegółowych rozliczeń należności. Rozliczenie każdej należności poszczególnymi wpłatami,

 • Karta szczegółowych rozliczeń wpłat. Rozdzielenie każdej wpłaty na poszczególne należności.