Baner KALKULATOR

 

Strona główna

    Zastosowanie programu do rozliczania należności z tytułu opłaty adiacenckiej której wniesienie zostało rozłożone na raty.

key SN

 

   Program BDMB-ODS zawiera w sobie m.in. kalkulator rozliczania spłat na raty w gospodarce nieruchomościami  uruchomiany przyciskiem:

  
F9 Kalkulator gospodarki nieruchomościami.

 
W przypadku spłaty zadłużenia z tytułu opłaty adiacenckiej na raty należy wybrać:   

   
w menu głównym:    widok / OA Opłata adiacencka

Program pozwala w sposób automatyczny lub manualny utworzyć harmonogram spłat. Odsetki od rat poczynając od drugiej raty naliczane są wg zmiennej stopy redyskonta weksli z możliwością użycia współczynnika procentowego zmniejszającego wartość stopy procentowej odsetek.          W przypadku opóźnienia w zapłacie raty za czas opóźnienia naliczane są odsetki ustawowe. Program dokonuje automatycznego rozdzielania wpłat na należności główne (raty kapitału), odsetki od rat (odsetki kapitałowe) oraz odsetki ustawowe  za opóźnienie z zapłacie. 

 

HarOA
  
  Powyżej zostało pokazane okno parametrów na podstawie których tworzony jest przykładowy harmonogram spłaty.
 W przypadku opłaty adiacenckiej data wymagalności obowiązku jej zapłaty (termin zapłaty) przypada na 14-ty dzień po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej tę opłatę.
W przykładzie odstęp czasowy pomiędzy datą decyzji a terminem wnoszenia opłaty wymaga dokonania waloryzacji kwoty opłaty adiacenckiej za miesiąc 2011.09 . Miesięczny wskaźnik GUS cen towarów i usług  obliczony przez program dla tego miesiąca wynosi: 100.1 Kwota udzielonego kredytu jest równa niezapłaconej części opłaty adiacenckiej. Odsetki od rat (odsetki kapitałowe) naliczane są od daty wymagalności wniesienia opłaty (terminu zapłaty) do dnia poprzedzającego termin zapłaty raty.
Kwotę 11 234 zł (po waloryzacji 11 245.23) należy rozdzielić na 10 rat tak by pierwsza
rata wynosiła 2 234.00 zł (po waloryzacji: 2 236.23) i termin jej zapłaty przypadał na dzień wymagalności wniesienia opłaty, natomiast pozostała kwota 9 000.00 zł (po waloryzacji: 9009.00 zł została rozdzielona na 9 równych rat płatnych w odstępach rocznych rozpoczynając spłatę od dnia 2012.10.30
 Stopa procentowa odsetek od rat należności głównej  będzie obliczana wg podanego wskaźnika procentowego. np. wsk=50 % oznacza, że odsetki kapitałowe naliczane będą wg stawki odsetek wynoszącej  50% stopy redyskonta weksli.

 

CLC_OA1

 

   Okno kalkulatora zawierające dokument kalkulatora na który składa się nagłówek, tabela należności z tyt. rat (harmonogram spłaty utworzony przez program na podstawie podanych parametrów) oraz tabela dokonanych wpłat.  Wpłaty podlegają automatycznemu zaliczaniu na należności główne (raty kapitału), odsetki od rat(odsetki kapitałowe)  i odsetki ustawowe naliczane za opóźnienie w zapłatach rat. Kwota raty składa się z części  kapitałowej (rata kapitału) i części odsetkowej (odsetki kapitałowe) która jest obliczana  od kwoty raty należności głównej.
   Wpłata drugiej raty nastąpiła z opóźnieniem co spowodowało naliczenie odsetek ustawowych w wysokości 18.18 zł. Zaległość na dzień wpłaty wyniosła 1069.34 zł i nie została pokryta przez wpłatę w wysokości 1051.16 zł. W takich przypadkach zaliczenie wpłaty na poszczególne części raty odbywa się w następującym porządku: 1. zapłata odsetek kapitałowych, 2. proporcjonalnie na należność główną i odsetki za opóźnienie (odsetki kapitałowe=50.16 zł, należność główna= 983,14 zł i odsetki ustawowe=17.96 zł).

 Użytkownik może modyfikować tabelę należności w zakresie kwot rat i ich terminów spłat

 

  Odsetki kapitałowe obliczane są za okres od terminu wniesienia opłaty do terminu zapłaty raty wg  stopy procentowej redyskonta weksli która może w tym okresie podlegać zmianom.  Poniżej przedstawiono przykładowo historię obliczenia odsetek kapitałowych dla raty nr 4 która pozwala na zweryfikowanie  obliczonej przez program kwoty 112.69 zł .
  

HistoriaOA

 

 

 

CLC_OA2
 

     Generowana przez program karta rozliczeń przedstawiająca stan należności z tyt. rat i rozliczenie dokonanych wpłat wg stanu na wskazany dzień.   W przedstawionym  przykładzie wpłata  2-giej  raty nastąpiła  po  terminie i  z wpłaty zostały pokryte odsetki kapitałowe, odsetki ustawowe naliczone na dzień wpłaty i częściowo należność z tytułu 2-giej raty. Wpłata 3-ciej raty nastąpiła w wymaganym terminie i w  kwocie wyższej niż kwota wynikająca z  harmonogramu. Z kwoty tej raty w pierwszej kolejności została pokryta zaległość z 2-giej raty a następnie odsetki ustawowe i odsetki kapitałowe.

 

CLC_OA3

  

Karta przedstawiająca szczegółowe rozliczenia należności z tytułu rat poszczególnymi wpłatami. Rozliczenie zostało przeprowadzone na dzień terminu wpłaty 4-tej raty. Kwota  4-tej wpłaty została dobrana tak by uzyskać pełne rozliczenie czterech rat. Kwoty odsetek kapitałowych następnych niezapłaconych rat zostały obliczone na podstawie tabeli stóp procentowych wg stanu na dzień przeprowadzonego rozliczenia.

 
CLC_OA4

    Karta przedstawiająca szczegółowe zaliczenia wpłat na  poszczególne należności z tytułu rat. Np. wpłata 2 została dokonana z opóźnieniem co spowodowało konieczność pokrycia w pierwszej kolejności odsetek kapitałowych a następnie rozdzielenie pozostałej kwoty proporcjonalnie na należność główną i odsetki w efekcie czego  powstała niedopłata należności głównej i odsetek ustawowych 2-giej raty