Baner KALKULATOR

 

Strona główna

UPOMNIENIA    

    Wierzyciel pieniężnych należności publicznoprawnych podejmując czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych  przesyła zobowiązanemu upomnienie które powinno zawierać treści wymienione w paragrafie 4.1 Rozporządzenia MF z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania  wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania  środków pieniężnych.


1. Rozliczenie należności przy pomocy kalkulatora przed wystawieniem upomnienia.    Tabela NALEŻNOŚCI oraz tabela WPŁAT tworzą dokument kalkulatora. Który można zapisać w postaci pliku i ponownie pobrać do edycji. Dane należności wprowadzane są do tabeli należności a wpłaty do tabeli wpłat. Rozliczenie należności dokumentu przeprowadzić można na dowolną datę,  w tym przypadku jest to dzień wystawienia upomnienia 2017.01.10. Program na podstawie przeprowadzonego rozliczenia automatycznie wystawi upomnienie które będzie stanowić załącznik do dokumentu kalkulatora. W dalszej kolejności wystawić można tytuł wykonawczy TW-1.


2. Wystawianie upomnienia

  

W menu "Załączniki" wybrano pozycję: "Upomnienie/Utwórz upomnienie" co spowodowało wyświetlenie okna parametrów tworzonego upomnienia. Jeżeli dokument kalkulatora zawiera wymagane dane to parametry tworzenia upomnienia zostają automatycznie wprowadzone.
 

3. Wystawione upomnienie

upomnienie

    Nowe przepisy wymagają by upomnienie zawierało wysokość należności pieniężnej oraz wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia  należności pieniężnej w terminie, naliczonych na dzień wystawienia upomnienia. Zakłada się, że zobowiązany naliczy dalsze odsetki na dzień dokonania wpłaty i dlatego też dodatkowo w upomnieniu należy wskazać stawkę tych odsetek oraz dzień od którego mają zostać naliczone. W pokazanym przypadku kwota odsetek naliczonych na dzień wystawienia upomnienia wynosi 95.23 zł. Dalsze odsetki  powinny zostać naliczone wg stawki odsetek ustawowych poczynając od dnia 2017.01.11 do dnia wpłaty.

Przejdź do strony  instrukcji BDMB-ODS

 

 

 

 

* Załącznik do decyzji w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z FA.

rozliczenie

  • Wierzyciel wydając decyzję w sprawie zwrotu ma możliwość utworzenia karty rozliczeń która zawiera informacje o kwotach należności i ich terminach zapłat, otrzymanych wpłatach i rozliczeniu tych wpłat na należności główne i odsetki. Karta rozliczeń należności dokumentuje kwoty wymienione w decyzji i może stanowić załącznik do decyzji w sprawie zwrotu.