Baner KALKULATOR

 

Strona główna
Kalkulator podręczny
Cena licencji

    

  Opracowany przez firmę BDMB-Systemy Informatyczne program KALKULATOR BDMB znajduje zastosowanie jako:


F5

Windykacja i rozliczanie wykazu należności na
podstawie wykazu wpłat.

-
F5F
 • Rozliczanie wykazu należności wykazem wpłat, dla należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych

 • Sporządzanie harmonogramu spłaty zadłużenia
   w ratach,

 • Sporządzanie upomnień dla należności publiczno-
  prawnych,  UPOMNIENIE

 • WEZWANIA DO ZAPŁATY dla zaległości cywilno-
  prawnych,

 • NOTY ODSETKOWE dla zaległości cywilno-
  prawnych
  ,

 • TYTUŁY WYKONAWCZE TW-1  stosowane w egzekucji
   należności pieniężnych o charakterze publiczno-
  prawnym,

 •  Sporządzanie zbiorczych zestawień danych 
   dla rozliczeń oddzielnych wykazów należności

 • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - Rozliczanie wykazu
  należności na podstawie wykazu wpłat. Kwoty
   należności jak i kwoty wpłat są automatycznie
  rozdzielane na części przypadające odpowiednio
  dla: BP,OWW i OWD.

 • NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA -
  Rozliczanie należności z tytułu nienależnie
   pobranych świadczeń,

 •  

F7             Waloryzacja kwot.

F7FWaloryzacja kwot na podstawie
 miesięcznych  wskaźników
cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS.


F8 Kalkulator odsetek dla pojedynczych zaległości
 i kredytów.
F8F


 * Odsetki ustawowe za opóżnienienie
 * Odsetki ustawowe kapitałowe
 * Odsetki podatkowe
 * Odsetki kredytu lombardowego
 * Odsetki redyskonta weksli
 * Odsetki umowne
 --------------------------
 ! Uwzględnia okresy zawieszenia w naliczaniu
    odsetek


F9 Rozliczanie spłat na raty w gospodarce
nieruchomościami:
F9F
 • BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - rozliczanie wykazu należności z tytułu udzielonego kredytu na podstawie wykazu wpłat. Obliczane są odsetki z tytułu udzielenia kredytu wg stopy redyskonta weksli i odsetki za opóźnienie w spłacie rat należności.

 • OPŁATA ADIACENCKA -rozliczanie należności z tytułu opłaty adiacenckiej której wniesienie zostało rozłożone na raty

 • rozliczania należności z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość którego zapłata została rozłożona na raty,

Zasady pobierania programu BDMB-ODS
       Program dostarczany jest w postaci pliku wykonywalnego (~4 Mb) o identyfikatorze 
BDMBODS.exe  i może zostać uruchomiony bezpośrednio po pobraniu ze strony www.bdmb.pl/download  i zapisaniu na dysk stały lub nośnik typu PenDrive.
Użytkownik po pobraniu programu automatycznie uzyskuje licencję na używanie programu w wersji demonstracyjnej. więcej...        
                                                                                                                          
                                                                                  

                                Przejdź do strony pobierania programu BDMB-ODS
     

  

  Kalkulator odsetek i rozliczania należności umożliwia błyskawiczne rozliczanie należności rozdzielając wpłaty na należności główne i odsetki. Należności podlegające rozliczaniu wprowadzane są do "Tabeli należności", natomiast dokonane wpłaty do "Tabeli wpłat". Razem te dane tworzą dokument, który może zostać zapamiętany na dowolnym  nośniku  i ponownie pobrany w celu dokonania edycji i obliczeń. Na podstawie dokumentów zgromadzonych w danym folderze program może sporządzać zbiorcze zestawienia stanów rozliczeń należności. 

   

Okno kalkulatora rozliczania należności. Przykład dokumentu "Kowalski Jan"

 

 • ustawowe za opóźnienie,
 • ustawowe kapitałowe,
 • podatkowe,
 • redyskonta weksli,
 • kredytu lombardowego,
 • umowne.

Rozdzielanie wpłat na należności główne i odsetki może się odbywać wg następujących sposobów:

 •  1. Proporcjonalnie-ogółem

  Kwota wpłaty zostaje rozdzielona proporcjonalnie na pojedynczą należność główną oraz odsetki od tej należności w stosunku w jakim OGÓLNA kwota należności głównych pozostaje do OGÓLNEJ kwoty odsetek.

  2. Proporcjonalnie-pojedynczo - stosowany do rozliczania należności publicznoprawnych
      Kwota wpłaty zostaje rozdzielona proporcjonalnie na pojedynczą należność główną oraz odsetki od tej należności w stosunku w jakim kwota należności głównej pozostaje do kwoty odsetek.
  --> Należności publicznoprawne: podatki,  FA, NP...

  3. 1.Odsetki 2.Nal.główna-ogółem

  Kwota wpłaty zostaje zaliczona w pierwszej kolejności na odsetki od wszystkich należności głównych a w następnej kolejności na należności główne.
  Zaliczanie stosowane w egzekucji komorniczej na podstawie art. 1026 § 2 KPC.

  4. 1.Odsetki 2.Nal.główna-pojedynczo

  Kwota wpłaty zaliczana na POJEDYNCZĄ należność zostaje w pierwszej kolejności zaliczona na odsetki a w następnej kolejności na należność główną.
  Sposób zaliczania gdy stosowane mają być przepisy art. 451 KC.

  5. 1.Należność główna

  Kwota wpłaty zostaje zaliczona tylko na należność główną.

   


   Należności podlegające rozliczaniu wprowadzane są do "Tabeli należności" z uwzględnieniem terminu zapłaty i księgowania należności, natomiast dokonane wpłaty do "Tabeli wpłat" z uwzględnieniem daty dokonania wpłaty i daty jej ujęcia w ewidencji księgowej . Dane te razem tworzą dokument który może zostać zapamiętany na dowolnym  nośniku  i ponownie pobrany w celu dokonania edycji i obliczeń. Dokument może również zawierać takie załączniki jak:

 • dane adresowe dłużnika,

 • upomnienie/wezwanie do zapłaty,

 • harmonogram spłaty  zadłużenia w ratach,

 • tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych o charakterze publiczno-prawnym.

   W ujęciu księgowym tabela należności zawiera przypisy i odpisy należności, natomiast tabela wpłat zawiera wpłaty i zwroty.

 

 

 

   Wyniki rozliczeń przedstawiane są w formie zestawień:

 • Karta ogólna rozliczeń dla dokumentu. Zestawienie należności i wpłat dokumentu.

 • Karta szczegółowych rozliczeń należności. Rozliczenie każdej należności poszczególnymi wpłatami,

 • Karta szczegółowych rozliczeń wpłat. Rozdzielenie każdej wpłaty na poszczególne należności.