B D M B  

              

 

LOGO ICO Pobieranie programu "KALKULATOR BDMB" - wersja 7.3

              Plik programu: BDMBODS.exe [7.3]     z dnia: 2019.07.01     ilość pobrań: 11645           26731

        CLC

   Kalkulator pozwala obliczać odsetki: ustawowe za opóznienie,odsetki maksymalne za opóznienie,odsetki ustawowe kapitałowe, podatkowe, wg stopy redyskonta weksli, wg stopy kredytu lombardowego i umowne dla pojedynczych należności, jak również odsetki od wpłat częściowych, oraz rozliczać na wiele sposobów wykazy należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych wykazami dokonanych wpłat. Przykładem tu może być rozliczanie nienależnie pobranych świadczeń.
  Program zawiera w sobie podręczny kalkulator który umożliwia obliczanie odsetek za opóznienie dla pojedynczych zaległości z uwzględnieniem okresów przerw w ich obliczaniu jak również obliczania odsetek kapitałowych dla rat kredytów i pożyczek, oraz kalkulator waloryzacji kwot wg miesięcznego wskaznika cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS.
  Program nie wymaga instalacji i może zostać uruchomiony z dowolnego nośnika. Użytkownik po pobraniu programu automatycznie uzyskuje licencję na używanie kalkulatora w wersji demonstracyjnej pod warunkiem zaakceptowania postanowień zawartych w dokumencie:  "Regulamin udzielania licencji na używanie programu komputerowego BDMB-ODS". Regulamin udzielania licencji.        Odpłatność.


                     >> wer. 7.3 Nowa funkcja: F6 - Kalkulator OPS - nienależnie pobranych świadczeń.               
  Wyodrębniono funkcję - rozliczanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń które zostały wypłacone przez OPS.

  Program w wersji demonstracyjnej może również służyć do tworzenia i wypełniania formularza nowego tytułu wykonawczego TW-1(3) stosowanego w administracyjnej egzekucji należności pieniężnych jak również DO GENEROWANIA i DRUKOWANIA PUSTYCH FORMULARZY.

Strona  programu BDMB-ODS

ICO Instrukcja programu "Kalkulator BDMB"

Plik: PDF      z dnia: 2016.01.08      ilość pobrań: 5174

                   ICO   ZOBACZ :     przykład upomnienia dla NP,           przykład tytułu TW-1 dla NP

   Program dla należności o charakterze publicznoprawnym wystawia upomnienia zgodne z Rozporzadzeniem MF z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzajacych do zastosowania środków egzekucyjnych oraz tytuły wykonawcze TW-1(3) stosowane w egzekucji należności pienięznych wg wzoru określonego Rozporządzeniem MF z dnia 8 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów tytułow wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

ICO   Rozliczanie/księgowanie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

              Plik: PDF      z dnia: 2019.01.12      ilość pobrań: 4271

      Zobacz jak: ująć w księgach rachunkowych zwrot nienależnie pobranych np. świadczeń rodzinnych , rozliczyć należności, utworzyć harmonogram spłaty zadłużenia, wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy. RNP                      Okno: F6 - Kalkulator OPS - nienależnie pobranych świadczeń.

ICO   Uwagi dotyczące zgodności jednolitego pliku kontrolnego: JPK_KR z ustawą o rachunkowości.

              Plik: PDF      z dnia: 2016.10.28      ilość pobrań: 219


Czy organizacja elektronicznej postaci ksiąg rachunkowych wynikająca ze struktury logicznej „Schemat_JPK_KR(1)_v1-0 „ jest zgodna z ustawą o rachunkowości? Odpowiedź na to pytanie zawiera powyższa analiza struktury pliku JPK_KR.

ICO   Fundusz alimentacyjny - Przykład rozliczania należności z tytułu zwrotów świadczeń od DA

              Plik: PDF      dnia: 2014.11.10      ilość pobrań: 12141


ICO   Gospodarka nieruchomościami - Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości - przykład rozliczania należności

              Plik: PDF      z dnia: 2013.04.06      ilość pobrań: 3792