B D M B  

              

 

LOGO ICO Pobieranie programu "KALKULATOR BDMB" - wersja 7.4

              Plik programu: BDMBODS.exe [7.4]     z dnia: 2020.01.14     ilość pobrań: 11910           28395

        CLC

   Kalkulator pozwala obliczać odsetki: ustawowe za opóźnienie,odsetki maksymalne za opóźnienie, odsetki ustawowe kapitałowe, podatkowe, wg stopy redyskonta weksli, wg stopy kredytu lombardowego i umowne dla pojedynczych należności, jak również odsetki od wpłat częściowych, oraz rozliczać na wiele sposobów wykazy należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych wykazami dokonanych wpłat. Przykładem tu może być rozliczanie w ośrodkach pomocy społecznej nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

   Program zawiera w sobie podręczny kalkulator który umożliwia obliczanie odsetek za opóźnienie dla pojedynczych zaległości z uwzględnieniem okresów przerw w ich obliczaniu jak również obliczania odsetek kapitałowych dla rat kredytów i pożyczek, oraz kalkulator waloryzacji kwot wg miesięcznego wskaznika cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS.

   Program nie wymaga instalacji i może zostać uruchomiony z dowolnego nośnika. Użytkownik po pobraniu programu automatycznie uzyskuje licencję na używanie kalkulatora w wersji demonstracyjnej pod warunkiem zaakceptowania postanowień zawartych w dokumencie:  "Regulamin udzielania licencji na używanie programu komputerowego BDMB-ODS".            Regulamin udzielania licencji.          Odpłatność.

  F10                >> wer. 7.4 Nowa funkcja: F10 - Kalkulator kredytowy BDMB/ kalkulator RRSO.           

    Kalkulator kredytowy jest najlepszym narzędziem do weryfikowania ofert udzielenia kredytu jak również umożliwia kredytodawcy rozliczanie należności z tytułu spłaty kredytu. Kwoty spłat rozdzielane są na należności z tyt. spłaty kapitału, odsetek kapitałowych i odsetek za opóźnienie w zapłacie.
Tworzenie harmonogramów spłat dla kredytów o stałej i zmiennej stopie procentowej. * raty równe, raty malejące, raty rosnące, * odstępy czasowe pomiędzy ratami w rzeczywistych dniach lub równych miesiącach, * dla harmonogramu tworzony jest przez kalkulator RRSO tabulogram dokumentujący obliczenia RRSO.

Strona  programu BDMB-ODS

ICO Instrukcja programu "Kalkulator BDMB"

Plik: PDF      z dnia: 2016.01.08      ilość pobrań: 5244

                   ICO   ZOBACZ :     przykład upomnienia dla NP,           przykład tytułu TW-1 dla NP

   Program dla należności o charakterze publicznoprawnym wystawia upomnienia zgodne z Rozporzadzeniem MF z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzajacych do zastosowania środków egzekucyjnych oraz tytuły wykonawcze TW-1(3) stosowane w egzekucji należności pienięznych wg wzoru określonego Rozporządzeniem MF z dnia 8 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów tytułow wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

ICO   Rozliczanie/księgowanie w ośrodkach pomocy społecznej należności
    z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

F10                Plik: PDF      z dnia: 2019.01.12      ilość pobrań: 4382

      Zobacz jak: ująć w księgach rachunkowych zwrot nienależnie pobranych np. świadczeń rodzinnych , rozliczyć należności, utworzyć harmonogram spłaty zadłużenia, wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy. RNP                      Okno: F6 - Kalkulator OPS - nienależnie pobranych świadczeń.

ICO   Fundusz alimentacyjny - Przykład rozliczania należności z tytułu zwrotów świadczeń od DA

F5              Plik: PDF      dnia: 2014.11.10      ilość pobrań: 12216


ICO   Gospodarka nieruchomościami - Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości - przykład rozliczania należności

F9              Plik: PDF      z dnia: 2013.04.06      ilość pobrań: 3844

ZOBACZ:   Przykład rozliczania należności z tytułu opłaty adiacenckiej której wniesienie zostało rozłożone na raty.

F10        Kalkulator kredytowy BDMB / kalkulator RRSO

     Kalkulator kredytowy służy do rozliczania należności z tytułu udzielenia kredytu oraz do tworzenia harmonogramów spłaty kredytu na podstawie podanych przez użytkownika parametrów.

    
Kalkulator RRSO służy do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. RRSO to całkowity koszt kredytu na który składają się odsetki oraz wszystkie koszty ponoszone w związku z umową o kredyt, wyrażony jako wartoœć procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Obliczenia RRSO dokonywane są zgodnie z wzorem matematycznym podanym w ustawie o kredycie konsumenckim. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania odpowiadają rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym uwzględnia się , że rok liczy 365 dni a w przypadku lat przestępnych 366 dni.
Kalkulator ponadto sporządza tabulogram dokumentujący przeprowadzone
obliczenia RRSO co pozwala lepiej "Zrozumieć RRSO".

Parametry tworzenia harmonogramu spłaty kredytu:
* Typ odsetek (odsetki umowne o stałej stopie procentowej, odsetki umowne o zmiennej stopie procentowej)
* Rodzaj rat (raty o stałej wysokości, raty malejące -naliczane od niespłaconej części kwoty kredytowanej, raty rosnące - odsetki naliczane od spłacanej raty kwoty kredytowanej)
* Odstępy czasowe rat (w równych miesiącach - rok liczy 12 równych miesięcy lub wyznaczane w rzeczywistej liczbie dni przy czym rok liczy 365 dni i 366 w przypadku lat przestępnych)
* Czętotliwość rat ( raty miesięczne,raty kwartalne,raty półroczne, raty roczne)
* Kwota udzielonego kredytu - kwota wynikająca z umowy kredytu
* Pozaodsetkowe koszty potrącane - koszty kredytu pomniejszające kwotę którą otrzymał kredytobiorca
* Pozadodsetkowe koszty kredytowane - koszty kredytu powiększające kwotę kredytu
* Koszty opłacane osobno - koszty wnoszone niezależnie od spłat kredytu, specyfikację tych kosztów zawiera oddzielana tabela
* Kwota kredytowana - kwota udzielonego kredytu powiększona o koszty kredytowane
* Data uruchomienia kredytu
* Liczba rat - dla rat miesięcznych jest to liczba miesięcy, dla rat kwartalnych liczba kwartałów...
* Stopa procentowa - dla kredytów ze stałą stopą naliczania odsetek
* Marża procentowa - dla kredytów ze zmienną stopą procentową - powiększa stopę procentową wynikającą z zastosowanej tabeli stóp procentowych

KKHR
             Program BDMB - Kalkulator kredytowy: okno tworzenia harmonogramu i obliczania RRSO.

    Oprocentowanie nominalne przykładowego kredytu wynosi 5,92%. Na okres potrzebny do ustanowienia hipoteki (6 miesięcy) oprocentowanie to zostaje podwyższone o 1,5 p.p. Fakt ten został uwzględniony w przypisanej do tego harmonogramu w tabeli umownych stóp procentowych. Zmiana stopy procentowej po upływie sześciu miesięcy powoduje ponowne wyznaczenie kwoty raty stałej dla dalszych rat.HRKK
                  Program BDMB - Kalkulator kredytowy: przykładowy tabulogram harmonogramu spłaty kredytu.


Obliczenia RRSO.

   Wzór matematyczny podany w ustawie o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym oblicza się RRSO przedstawia sobą równanie którego upraszczając lewa strona jest równa całkowitej kwocie kredytu, natomiast strona prawa jest sumą składników z ktorych każdy jest funkcją RRSO:
                                                              1
składnik sumy = kwota spłaty lub wniesionej opłaty * -------------------
                                                                  UR
                                                      ( 1 + RRSO)^

gdzie: UR jest okresem wyrażonym jako ułamek roku, przy czym
odstępy czasowe pomiędzy datami zostają wyrażone w dniach.

Przykładowo: dla spłaty raty nr 8 z poniższego tabulogramu z dnia 2020.05.12

    UR = 111/365 +132/355 = 0.66477     a wyznaczone RRSO = 0.0651375

                                                            1
                    skladnik sumy = 1 696,67 * -------------------------- = 1 626,99
                                                                0.66477
                                               (1 + 0.0651375)^

   RRSO wyznaczane jest metodą kolejnych przybliżeń aż do uzyskania minimalnej wartości RRSO przy której wystąpi zgodność całkowitej kwoty kredytu z sumą składników. Jak widać w prezentowanym tabulogramie całkowita kwota kredytu wynosząca 300 000,00 jest zgodna z sumą składników obliczonych przy zastosowaniu RRSO o wartości 6,51 %


RRSO
                 Program BDMB - Kalkulator RRSO: przykładowy tabulogram dokumentujący obliczenia RRSO.


Rozliczanie należności z tytułu udzielonego kredytu.


HRKK
         Program BDMB - Kalkulator kredytowy: okno z dokumentem rozliczania należności z tytułu udzielonego kredytu.

     Rozliczanie należności z tytułu udzielonego kredytu przeprowadzane jest w ramach jednego DOKUMENTU ROZLICZANIA na który składa się: NAGŁÓWEK, TABELA HARMONOGRAMU i TABELA WPŁAT.

Tabela harmonogramu zawiera harmonogram spłaty kwoty kredytowanej i może zostać zapełniona przez użytkownika manualnie lub automatycznie przez utworzenie harmonogramu w oparciu o podane parametry. Jeden wiersz tabeli to dane pojedynczej raty spłaty oraz wprowadzone przez kalkulator kredytowy BDMB w procesie rozliczania takie dane jak: kwoty wpłat zaliczonych na kapitałową część raty, odsetkową część raty i odsetki z tytułu opóźnienia. Ponad to zaległości w części związanej z daną ratą przypadające na kapitał, odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Tabela wpłat zawiera wprowadzone przez użytkownika dane wpłat z tytułu spłaty kredytu. Jeden wiersz tabeli zawiera dane pojedynczej wpłaty (termin , kwota i opis) oraz wprowadzone przez kalkulator kredytowy BDMB w procesie rozliczania dane kwot zaliczeń tej wpłaty na kapitał, odsetki kapitałowe, odsetki z tytułu opóźnienia oraz kwotę nadpłaty.

     Utworzony dokument rozliczania spłaty kredytu może zostać zapamiętany na dowolnym nośniku w postaci pliku tekstowego i być ponownie pobieranym i poddawanym edycji.


ICO   Uwagi dotyczące zgodności jednolitego pliku kontrolnego: JPK_KR z ustawą o rachunkowości.

              Plik: PDF      z dnia: 2016.10.28      ilość pobrań: 250


Czy organizacja elektronicznej postaci ksiąg rachunkowych wynikająca ze struktury logicznej „Schemat_JPK_KR(1)_v1-0 „ jest zgodna z ustawą o rachunkowości? Odpowiedź na to pytanie zawiera powyższa analiza struktury pliku JPK_KR.