B D M B  

              

 

LOGO ICO Pobieranie programu "KALKULATOR BDMB" - wersja 7.4

              Plik programu: BDMBODS.exe [7.4]     z dnia: 2021.06.30     ilość pobrań: 12931           31850

             Pobierz interaktywny formularz .pdf "Zamówienie programu Kalkulator BDMB"


        CLC

    Kalkulator BDMB służy do rozliczania wykazu należności o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym na podstawie wykazu dokonanych wpłat. Rozliczanie polega na rozdzielaniu wg określonego przez użytkownika sposobu kwot wpłat na poszczególne należności i naliczane w trakcie rozdzielania odsetki od zaległości. Przykładem zastosowania może tu być rozliczanie w ośrodkach pomocy społecznej nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych czy też w kancelariach prawnych w obsłudze zaległych wierzytelności pieniężnych.
    Kalkulator pozwala obliczać odsetki: ustawowe za opóźnienie,odsetki maksymalne za opóźnienie,odsetki ustawowe kapitałowe, podatkowe, wg stopy redyskonta weksli, wg stopy kredytu lombardowego i umowne dla pojedynczych należności, jak również odsetki od wpłat częściowych.

  Program zawiera w sobie podręczny kalkulator który umożliwia obliczanie odsetek za opóźnienie dla pojedynczych zaległości z uwzględnieniem okresów przerw w ich obliczaniu jak również obliczania odsetek kapitałowych dla rat kredytów i pożyczek, oraz kalkulator waloryzacji kwot wg miesięcznego wskaznika cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS.
  Program nie wymaga instalacji i może zostać uruchomiony z dowolnego nośnika. Użytkownik po pobraniu programu automatycznie uzyskuje licencję na używanie kalkulatora w wersji demonstracyjnej pod warunkiem zaakceptowania postanowień zawartych w dokumencie:  "Regulamin udzielania licencji na używanie programu komputerowego BDMB-ODS". Regulamin udzielania licencji.        Odpłatność.


                     >> wer. 7.4 Nowa funkcja: F10 - Kalkulator kredytowy BDMB/ kalkulator RRSO.               
Rozliczanie należności z tytułu spłaty kredytu. Kwoty spłat rozdzielane są na należności z tyt. spłaty kapitału, odsetek kapitałowych i odsetek za opóźnienie w zapłacie.
Tworzenie harmonogramów spłat dla kredytów o stałej i zmiennej stopie procentowej. * raty równe, raty malejące, raty rosnące, * odstępy czasowe pomiędzy ratami w rzeczywistych dniach lub równych miesiącach, * dla harmonogramu tworzony jest przez kalkulator RRSO tabulogram dokumentujący obliczenia RRSO.

Strona  programu BDMB-ODS

ICO Instrukcja programu "Kalkulator BDMB"

Plik: PDF      z dnia: 2016.01.08      ilość pobrań: 5459

                   ICO   ZOBACZ :     przykład upomnienia dla NP,           przykład tytułu TW-1 dla NP

   Program dla należności o charakterze publicznoprawnym wystawia upomnienia zgodne z Rozporzadzeniem MF z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzajacych do zastosowania środków egzekucyjnych oraz tytuły wykonawcze TW-1(3) stosowane w egzekucji należności pienięznych wg wzoru określonego Rozporządzeniem MF z dnia 8 sierpnia 2016 r.w sprawie wzorów tytułow wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

ICO   Rozliczanie/księgowanie w ośrodkach pomocy społecznej należności
z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

              Plik: PDF      z dnia: 2019.01.12      ilość pobrań: 4771

      Zobacz jak: ująć w księgach rachunkowych zwrot nienależnie pobranych np. świadczeń rodzinnych , rozliczyć należności, utworzyć harmonogram spłaty zadłużenia, wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy. RNP                      Okno: F6 - Kalkulator OPS - nienależnie pobranych świadczeń.

ICO   Uwagi dotyczące zgodności jednolitego pliku kontrolnego: JPK_KR z ustawą o rachunkowości.

              Plik: PDF      z dnia: 2016.10.28      ilość pobrań: 387


Czy organizacja elektronicznej postaci ksiąg rachunkowych wynikająca ze struktury logicznej „Schemat_JPK_KR(1)_v1-0 „ jest zgodna z ustawą o rachunkowości? Odpowiedź na to pytanie zawiera powyższa analiza struktury pliku JPK_KR.

ICO   Fundusz alimentacyjny - Przykład rozliczania należności z tytułu zwrotów świadczeń od DA

              Plik: PDF      dnia: 2014.11.10      ilość pobrań: 12407


ICO   Gospodarka nieruchomościami - Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości - przykład rozliczania należności

              Plik: PDF      z dnia: 2013.04.06      ilość pobrań: 4009

F10 - Kalkulator kredytowy BDMB/ kalkulator RRSO

     Kalkulator kredytowy służy do rozliczania należności z tytułu udzielenia kredytu oraz do tworzenia harmonogramów spłaty kredytu na podstawie podanych przez użytkownika parametrów.

Parametrami tworzenia harmonogramu są:
* Typ odsetek (odsetki umowne o stałej stopie procentowej, odsetki umowne o zmiennej stopie procentowej)
* Rodzaj rat (raty o stałej wysokości, raty malejące -naliczane od niespłaconej części kwoty kredytowanej, raty rosnące - odsetki naliczane od spłacanej raty kwoty kredytowanej)
* Odstępy czasowe rat (w równych miesiącach - rok liczy 12 równych miesięcy lub wyznaczane w rzeczywistej liczbie dni przy czym rok liczy 365 dni i 366 w przypadku lat przestępnych)
* Czętotliwość rat ( raty miesięczne,raty kwartalne,raty półroczne, raty roczne)
* Kwota udzielonego kredytu - kwota wynikająca z umowy kredytu
* Pozaodsetkowe koszty potrącane - koszty kredytu pomniejszające kwotę którą otrzymał kredytobiorca
* Pozadodsetkowe koszty kredytowane - koszty kredytu powiększające kwotę kredytu
* Koszty opłacane osobno - koszty wnoszone niezależnie od spłat kredytu, specyfikację tych kosztów zawiera oddzielana tabela
* Kwota kredytowana - kwota udzielonego kredytu powiększona o koszty kredytowane
* Data uruchomienia kredytu
* Liczba rat - dla rat miesięcznych jest to liczba miesięcy, dla rat kwartalnych liczba kwartałów...
* Stopa procentowa - dla kredytów ze stałą stopą naliczania odsetek
* Marża procentowa - dla kredytów ze zmienną stopą procentową - powiększa stopę procentową wynikającą z zastosowanej tabeli stóp procentowych

    
Kalkulator RRSO służy do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. RRSO to całkowity koszt kredytu na który składają się odsetki oraz wszystkie koszty ponoszone w związku z umową o kredyt, wyrażony jako wartoœć procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Obliczenia RRSO dokonywane są zgodnie z wzorem matematycznym podanym w ustawie o kredycie konsumenckim. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania odpowiadają rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym uwzględnia się , że rok liczy 365 dni a w przypadku lat przestępnych 366 dni.
Kalkulator ponadto sporządza tabulogram dokumentujący przeprowadzone oblicznia RRSO co pozwala lepiej "Zrozumieć RRSO".


RNP
             Program BDMB - Kalkulator kredytowy: okno tworzenia harmonogramu i obliczania RRSO.


HRKK
                  Program BDMB - Kalkulator kredytowy: przykładowy tabulogram harmonogramu spłaty kredytu.


RRSO
                 Program BDMB - Kalkulator RRSO: przykładowy tabulogram dokumentujący obliczenia RRSO.


HRKK
         Program BDMB - Kalkulator kredytowy: okno z dokumentem rozliczania należności z tytułu udzielonego kredytu.

     Rozliczanie należności z tytułu udzielonego kredytu przeprowadzane jest w ramach jednego DOKUMENTU ROZLICZANIA na który składa się: NAGŁÓWEK, TABELA HARMONOGRAMU i TABELA WPŁAT.

Tabela harmonogramu zawiera harmonogram spłaty kwoty kredytowanej i może zostać zapełniona przez użytkownika manualnie lub automatycznie przez utworzenie harmonogramu w oparciu o podane parametry. Jeden wiersz tabeli to dane pojedynczej raty spłaty oraz wprowadzone przez kalkulator kredytowy BDMB w procesie rozliczania takie dane jak: kwoty wpłat zaliczonych na kapitałową część raty, odsetkową częśc raty i odsetki z tytułu opóźnienia. Ponad to zaległości w częœci związanej z danš ratą przypadające na kapitał, odsetki kapitałowe i odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Tabela wpłat zawiera wprowadzone przez użytkownika dane wpłat z tytułu spłaty kredytu. Jeden wiersz tabeli zawiera dane pojedynczej wpłaty (termin , kwota i opis) oraz wprowadzone przez kalkulator kredytowy BDMB w procesie rozliczania dane kwot zaliczeń tej wpłaty na kapitał, odsetki kapitałowe, odsetki z tytułu opóźnienia oraz kwotę nadpłaty.

     Utworzony dokument rozliczania spłaty kredytu może zostać zapamiętany na dowolnym nośniku w postaci pliku tekstowego i być ponownie pobieranym i poddawanym edycji.